თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ელექტრონული გადახდის სისტემებით, გადახდები ხორციელდება ქართული ბანკების Visa/Mc ბარათებით. გადახდისა და პირადი ინფორმაციის დაცვა უზრუნველყოფილია SSL პროტოკოლის გამოყენებით.

თანხის ჩამოჭრის პოლიტიკა:
პროდქციის ონლაინ შეძენის შემთხვევაში. თანხის ჩამოჭრა ხდება ბარათის მონაცემების შეყვანის და sms კოდის დადასტურებისთანავე, მას შემდეგ რაც ჩაიბარებთ შეძენილ ნივთს და მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელისმოწერით დაადასტურებთ ამ ფაქტს. ბარათის მონაცემების შეყვანის და თანხის გადახდის შემდეგ, თანხა რჩება თქვენსავე ანგარიშზე დარეზერვებული სახით, იმ შემთხვევისთვის, თუ საჭირო გახდება ნივთის უკან დაბრუნება.
კურიერის ადგილზე მისვლისას აუცილებელია მყიდველმა და კურიერმა შეამოწმნონ ნივთი და ხელის მოწერით დაადასტურონ, რომ ის ნამდვილად დაუზიანებელია. ონლაინ შოპიდან ნივთის დაბრუნებასთან დაკავშირებით მყიდველმა სატელეფონო ზარის მეშვეობით უნდა შეატყობინოს, მიწოდებიდან არაუგვიანეს 5 საათის განმავლობაში, მყიდველი ნივთს აბრუნებს თავად, წინასწარ განსაზღვრულ მისამართზე.
შეტყობინებისთვის განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ნივთის დაბრუნება აღარ მოხდება.
ნივთის უკან დაბრუნება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ის იქნება ისეთ მდგომარეობაში, როგორც ჩაიბარეთ (გამოუყენებელი და დადაუზიანებელი).

მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ:
• თუ არ მიუღია შეძენილი პროდუქტი თანხის გადახდიდან 2-3 სამუშაო დღის განმავლობაში ;
• შეძენილი პროდუქტი განსხვავდება ვებგვერდზე განთავსებული/აღწერილი პროდუქტისგან.
• ნივთი დაზიანებულია.
• თანხის დაბრუნება მოდხება შეძენიდან 30 - ე დღეს.

მომხმარებელი მიღება-ჩაბარების საბუთზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ დაუზინანებელი ჩაიბარა სწორედ ის პროდუქტი რომელიც შეიძინა.